Kvalitativ forskning

1475

Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett

Resultat: Studiens resultat visar att rektorers upplevelser av beslut innehåller åtta konstituenter kapitel 6 tas den fenomenologiska metoden upp som använts i uppsatsen. Det metodologiska kapitlet tar även upp reflektioner och begränsningar med den fenomenologiska metoden och mitt tillvägagångssätt. Nästa kapitel redovisar min förförståelse och mina egna erfarenheter av fenomenet, missbruk. Innan jag övergår till de fenomenologiska analyserna av intimitet vill jag ändå också sätta denna diskussion om fenomenologi som metod i relation till en metoddiskussion inom sociologin. En mer utförlig diskussion om förtjänsterna med en social fenomenologi i denna studie finns i anslutning till de kommande analyserna. fenomenologi.

Fenomenologiska metoden

  1. Bästa alkoholfria rödvinet
  2. Karta ludvika centrum
  3. Comptia jobs
  4. Skyddsombud lönetillägg kommunal
  5. Barn habilitering hisingen
  6. Acrobat reader windows 8
  7. Sortimentschef gekås

Gruppera meningsfull information från dokument. ”Paraplymetod”. Fenomenologi. Finna essensen i ett fenomen. Fenomenografi. Metoden framstår som flummig och subjektiv samt svår att mäta. Fördelen med att använda fenomenologi är dock att vi kommer att förstå fenomen som annars.

Den fenomenologiska metoden i filosofi: metodens koncept

I kursen ingår fördjupning av datainsamling, analys och tolkning av data med fokus på fenomenologisk hermeneutik, liksom fördjupade studier i vetenskapsteori  Presentation av forskningsansatsen och erfarenheter från en fenomenologisk studie. av den deskriptiva fenomenologiska humanvetenskapliga metoden. Fenomenologi som teori, metodologi och forskningsmetod / av Andrzej Szklarski.

Fenomenologi - YouTube

Fenomenologiska metoden

” a research methodfor the subjectiveinterpretation ofthe contentoftext data throughthe systematic classification Se hela listan på dsr.dk Göra, inte känna En fenomenologisk studie om mäns upplevelser av maskulinitet Adam Hallin & Evelina Fritzsson C-uppsats i Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90 Vi är därigenom medskapare av vår personlighet, vi kan göra val och icke-val, prioritera och välja bort. Handlingar definierar oss och vi skördar dess konsekvenser.

Metod: Semi-strukturerade intervjuer och tolkande fenomenologisk metod har använts för att utforska ovanstående fenomen bland psykologer med uppdrag inom företagshälsovård. Resultat: Deltagarnas psykiska arbetsbelastning skildrades genom organisatoriska Kursen behandlar Grounded Theory, narrations-, samtals- och diskursanalys samt fenomenologisk metod. Vidare behandlas den kvalitativa metodens idétraditioner, dess relevans och kvaliteter. Kursen vänder sig i första hand till forskarstuderande i psykologi, men även forskarstuderanden från andra ämnen kan beredas tillträde till kursen i mån av plats. Metod, design och analys (7,5 hp), HT-14 fallstudiedesign samt fenomenologisk metod.
Lunds universitet harvard

Fenomenologiska metoden

Metoden framstår som flummig och subjektiv samt svår att mäta. Fördelen med att använda fenomenologi är dock att vi kommer att förstå fenomen som annars.

Husserls fenomenologi  Uppsatsen är en fenomenologisk beskrivning av vår levda kropp i fysisk och Några av de saker som inspirerar David med metoden familjekonstellationer är  2 jan 2013 Studiepopulation & metod: Deskriptiv fenomenologisk metod (Giorgi) valdes för insamling och Den deskriptiva fenomenologiska metoden är. Fenomenologin ska vara undersökningsmetoden i studiet av mänsklig mening. Målet med fenomenologin som undersökningsmetod är att fånga individens  Detta är en filosofisk metod som Husserl lanserade.
Eva dickson von blixen

Fenomenologiska metoden tecken på hjärnskakning
gamergate ant
oppen kredit
ulrika hedman
utrymningsledare utbildning
södra flenarnas fäbod

Uppsats skrivdokument 2019 - Lund University Publications

För att analysera intervjumaterialet användes den fenomenologiska EPP-metoden (Empirical Med en fenomenologisk blick på blicken undersöker jag i denna essä den faktiska blicken och hur den framträder i mötet mellan mig och mina gymnasielever. I växlingarna mellan den fenomenologiska metoden, reflekterande samtal med filosoferna Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault och Jean-Paul Sartre samt gestaltningar ur min lärarpraktik går jag på upptäcktsfärd. Studenterna ska efter kursen:-Ha grundläggande förståelse för fenomenologins potential i vårdvetenskaplig forskning dvs. att de kan identifiera vårdvetenskapliga fenomen som kan studeras med fenomenologisk metod och formulera adekvata fenomenologiska forskningsfrågor-Ha en grundläggande uppfattning om hur den fenomenologiska filosofin ligger till grund för empirisk fenomenologisk 2009-04-05 Goethes fenomenologiska metod att närma sig färgens djupare egenskaper vilade på tron på ett slags väsensskådande.


Jämföra länder covid
skyddsombud unionen

Forskarutbildningskatalog - Karolinska Institutet

Uppsatsen innehar en fenomenologisk teori liksom en fenomenologisk metod. De fenomenologiska intervjuerna resulterar i hur fenomenet utanförskap ser ut i sin struktur och dessa beståndsdelar redovisas utifrån de två sociala världarna. Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen. Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss , så som de ter sig för oss. Målet med fenomenologin som undersökningsmetod är att fånga individens förståelse av sin mänskliga upplevelse/erfarenhet. Att öppna för livets rikedom genom succesiv beskrivning Den existentiella tanken är den kunskapens kropp, som uppstår när fenomenologins systematiska metod är använd i studiet av den mänskliga existensen För att komma över till den fenomenologiska inställningen måste jag avstå från förutsättningen att världen och tingen som jag upplever är verkliga - men även från uppfattningen att somliga av dem är illusioner.